Copyright

Tieto podmienky používania internetových stránok www.bridlica.eu sú účinné odo dňa ich zverejnenia. Používaním internetových stránok sa zaväzujete konať v súlade s týmito pravidlami používania internetových stránok, vrátane ich prípadných zmien a doplnkov. Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke ako i kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musel vopred informovať.
Používaním tejto webovej stránky a využívaním jej služieb užívateľ súhlasí a prijíma uvedené podmienky.


Autorské práva

Majiteľom všetkých autorských práv k internetovej stránke www.bridlica.eu, jej dizajnu, uverejneným obrázkom a textom je podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov jej prevádzkovateľ. V prípade použitia časti textu internetových stránok po predchádzajúcom výslovnom súhlase prevádzkovateľa sú tretie osoby povinné uviesť internetovú stránku www.bridlica.eu ako zdroj informácií.


Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu  www.bridlica.eu (ďalej len „Crela s.r.o.“)

Crela s.r.o.

Ľubovnianska 3195/2

851 07 Bratislava

IČO: 50423517

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.bridlica.eu v rozsahu: (meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).


Marketing

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si nebudete priať tieto informácie dostávať, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. 

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.


Prevádzkovateľ prehlasuje

  • spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,
  • nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.


Spoločné ustanovenia

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, chránime pred zneužitím a nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu či vymazanie e-mailom.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.


E-mail: info@bridlica.eu