Copyright

Užívateľ berie na vedomie, že akékoľvek ponúkané rady alebo iné informácie zverejnené na našich webových stránkach, majú len informatívny charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá a ani nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za kroky konkrétneho užívateľa alebo za konanie akejkoľvek inej osoby v tejto súvislosti.

Tieto podmienky používania internetových stránok www.bridlica.eu sú účinné odo dňa ich zverejnenia. Používaním internetových stránok sa zaväzujete konať v súlade s týmito pravidlami používania internetových stránok, vrátane ich prípadných zmien a doplnkov. Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke ako i kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musel vopred informovať.

Používaním tejto webovej stránky a využívaním jej služieb užívateľ súhlasí a prijíma uvedené podmienky.


Autorské práva

Majiteľom všetkých autorských práv k internetovej stránke www.bridlica.eu, jej dizajnu, uverejneným obrázkom a textom je podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov jej prevádzkovateľ. V prípade použitia časti textu internetových stránok po predchádzajúcom výslovnom súhlase prevádzkovateľa sú tretie osoby povinné uviesť internetovú stránku www.bridlica.eu ako zdroj informácií.


Zodpovednosť

Internetová stránka slúži výhradne na informačné a reklamné účely, informácie o produktoch a službách. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť uvedených informácií a ani za žiadnu škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím internetových stránok.


Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu  www.bridlica.eu (ďalej len „Crela s.r.o.“)

Crela s.r.o.

Ľubovnianska 3195/2

851 07 Bratislava

IČO: 50423517

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.bridlica.eu v rozsahu: (meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).


Marketing

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si nebudete priať tieto informácie dostávať, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.


Prevádzkovateľ prehlasuje

  • spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,
  • nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.


Spoločné ustanovenia

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, chránime pred zneužitím a nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu či vymazanie e-mailom.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.


E-mail: info@bridlica.eu